Over ons

Het Advocatenkantoor LAMON LAW is een bewust kleinschalig kantoor, dat zich toelegt op kwaliteitsvolle juridische dienstverlening.

Privacyverklaring

 • In het verlengde van het beroepsgeheim hecht het advocatenkantoor LAMON LAW groot belang aan een rechtmatige en veilige verwerking van persoonsgegevens.
 • In het kader van haar juridische dienstverlening verwerkt het advocatenkantoor LAMON LAW persoonsgegevens van cliënten, potentiële cliënten, eventuele tegenpartijen van een cliënt, personen die via e-mail of via het contactformulier contact opnemen met het advocatenkantoor LAMON LAW en van sollicitanten.
 • De volgende persoonsgegevens kunnen worden verzameld voor zover deze relevant zijn voor de doeleinden van de verwerking: naam, geslacht, geboortedatum en -plaats, nationaliteit, rijksregisternummer, ondernemingsnummer, taalvoorkeur, contact- en adresgegevens, bank- en verzekeringsgegevens.
 • Bijzondere categorieën van persoonsgegevens worden uitsluitend verwerkt indien dit strikt noodzakelijk is voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering.
 • De verwerking van persoonsgegevens door het advocatenkantoor LAMON LAW kan drie mogelijke doeleinden hebben: de onderhandeling of uitvoering van een overeenkomst tussen de cliënt en het advocatenkantoor LAMON LAW, cliëntenbeheer en/of boekhouding.
 • Elke verwerking van persoonsgegevens door het advocatenkantoor LAMON LAW is steeds gebaseerd op één van de vier hiernavolgende rechtsgronden: voorafgaande toestemming, noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst, het voldoen aan een wettelijke verplichting of de behartiging van een gerechtvaardigd belang.
 • In het kader van de hierboven vermelde doeleinden hebben externe dienstverleners waar het advocatenkantoor LAMON LAW mee samenwerkt (meer bepaald IT-ondersteuningsdiensten, softwareleveranciers, boekhouders en vertaalbureaus) mogelijk toegang tot door het advocatenkantoor LAMON LAW verwerkte persoonsgegevens. Het advocatenkantoor LAMON LAW doet al het nodige opdat deze externe dienstverleners steeds de beginselen en regels betreffende de privacy- en gegevensbescherming en het beroepsgeheim naleven.
 • In het kader van haar dienstverlening kan het advocatenkantoor LAMON LAW persoonsgegevens verstrekken aan derden, meer bepaald aan instanties van een rechterlijke macht, (potentiële) tegenpartijen van cliënten en hun raadslieden,(potentiële) contractspartijen van cliënten en hun raadslieden, gerechtsdeurwaarders, arbiters, bemiddelaars, deskundigen en/of gerechtsdeskundigen. Teneinde bepaalde wettelijke verplichtingen na te leven kan het advocatenkantoor LAMON LAW persoonsgegevens doorgeven aan de stafhouder van balie Limburg.
 • De door het advocatenkantoor LAMON LAW verwerkte persoonsgegevens worden slechts bewaard voor een periode die noodzakelijk is voor de doeleinden van de verwerking.
 • Het advocatenkantoor LAMON LAW neemt de nodige technische en organisatorische maatregelen om de persoonsgegevens volgens een afdoend veiligheidsniveau te verwerken. De verwerkte persoonsgegevens worden beschermd tegen vernietiging, verlies, vervalsing, wijziging of toegang door derden.
 • Overeenkomstig de Algemene Verordening Gegevensbescherming beschikt u over de volgende rechten: recht van inzage, recht op rectificatie, recht op gegevenswissing, recht op beperking van de verwerking, recht op overdraagbaarheid en recht van bezwaar. Het recht op gegevenswissing en recht op beperking van de verwerking kan door het advocatenkantoor LAMON LAW geheel of gedeeltelijk geweigerd worden indien de verwerking strikt noodzakelijk is voor het uitvoeren van een overeenkomst, voor een wettelijke verplichting of voor een gerechtvaardigd belang.
 • U kan voormelde rechten uitoefenen middels een verzoek op het volgend e-mailadres: info@lamon-law.be. Bij onredelijke of herhaaldelijke verzoeken kan LAMON LAW hiervoor een administratieve kost aanrekenen.
 • Mocht u klachten hebben dan kan u de Gegevensbeschermingsautoriteit contacteren via de volgende weblink:               https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/burger/acties/klacht-indienen
Contacteer ons
LAMON LAW - LEGAL ADVICE WITH A PERSONAL TOUCH
manage cookies