Over ons

Het Advocatenkantoor LAMON LAW is een bewust kleinschalig kantoor, dat zich toelegt op kwaliteitsvolle juridische dienstverlening.

Algemene voorwaarden

 • Behalve indien anders uitdrukkelijk schriftelijk overeengekomen tussen de cliënt en het advocatenkantoor LAMON LAW zal de relatie tussen de cliënt en het advocatenkantoor LAMON LAW exclusief worden beheerst door de huidige algemene voorwaarden. Deze voorwaarden zijn ter beschikking in het Nederlands, het Frans en het Engels.
 • Advocatenkantoor LAMON LAW heeft haar kantoor te 3500 Hasselt, de Schiervellaan 23 (KBO 0851.616.745). De advocaten die verbonden zijn aan het advocatenkantoor LAMON LAW zijn lid van de Orde van Advocaten Limburg. Deze balie is lid van de Orde van Vlaamse Balies.
 • De deontologie van de advocaat kan worden geraadpleegd op de website van de Orde van Vlaamse Balies www.advocaat.be en voor wat de balie van Limburg betreft op de website www.juridischlimburg.be.
 • Het Advocatenkantoor LAMON LAW verbindt er zich toe de door de cliënt toevertrouwde dossiers met de vereiste zorgvuldigheid en beroepsernst te behandelen. Het advocatenkantoor LAMON LAW neemt een middelverbintenis (inspanningsverbintenis) op zich.
 • De kosten en honoraria te verhogen met 21% BTW zullen worden aangerekend volgens de modaliteiten die opgesomd staan onder het luik “honorarium en kosten” van de website www.lamon-law.be. Bij aanvang van het dossier zal een provisie worden aangerekend die overeenstemt met tien uur prestaties tegen het afgesproken uurtarief. De provisienota zal door de cliënt onmiddellijk na ontvangst ervan worden voldaan op het rekeningnummer van het Advocatenkantoor LAMON LAW (BE35 4500 5654 9137). Zolang de provisienota niet zal zijn betaald, is het Advocatenkantoor LAMON LAW gerechtigd de prestaties op te schorten. De ontvangen provisie zal daarna worden verrekend met de tussentijdse afrekeningen.
 • De door het advocatenkantoor LAMON LAW geleverde prestaties zullen trimesterieel aan de cliënt worden gefactureerd. Elke kosten- en ereloonstaat zal vergezeld zijn van een gedetailleerd overzicht van de prestaties die in de betrokken periode werden geleverd. De kosten- en ereloonstaat is betaalbaar binnen de acht dagen op het rekeningnummer van het advocatenkantoor LAMON LAW.
 • Een onbetaalde kosten- en ereloonstaat zal vanaf de vervaldag van rechtswege en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling worden verhoogd met een conventionele interest gelijk aan de interestvoet voorzien in art. 5 van de wet van 2 augustus 2002.
 • In geval van niet-betaling van de kosten- en ereloonstaat is het advocatenkantoor LAMON LAW gerechtigd om van rechtswege en zonder ingebrekestelling de werkzaamheden op te schorten.
 • Alle intellectuele rechten die verbonden zijn aan de door het advocatenkantoor LAMON LAW geleverde adviezen, contracten en ontwerpen van procedurestukken komen toe aan het advocatenkantoor LAMON LAW voor zover deze niet reeds aan derden toekomen. Behoudens uitdrukkelijke voorafgaandelijke en schriftelijke instemming van het advocatenkantoor LAMON LAW, is het de cliënt verboden het resultaat van deze intellectuele rechten op welke wijze dan ook te verspreiden, openbaar te maken of te exploiteren.
 • Het advocatenkantoor LAMON LAW is verzekerd voor zijn beroepsaansprakelijkheid voor een bedrag van € 3.750.000 (€ 1.250.000 in eerste rang. € 2.500.000 in tweede rang, aanvullend en na uitputting van de dekking in eerste rang). De burgerlijke beroepsaansprakelijkheid van advocaten werkzaam binnen advocatenkantoor LAMON LAW is gedekt door een collectieve verzekeringspolis onderschreven door de Nederlandse Orde van Vlaamse Advocaten afgesloten bij Amlin Europe N.V (Koning Albert II laan 9, 1210 Brussel). De geografische dekking van de verzekering is wereldwijd, uitgezonderd de Verenigde Staten van Amerika en Canada. Makelaar: Vanbreda Risk & Benefits, Plantin en Moretuslei 297, 2140 ANTWERPEN. De aansprakelijkheid van het advocatenkantoor LAMON LAW kan nooit meer bedragen dan het verzekerd bedrag. Indien de beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar de schade niet dekt, zonder dat het advocatenkantoor LAMON LAW hieraan fout heeft, wordt de schadevergoeding op grond van een beroepsfout beperkt in hoofdsom, kosten en interesten tot een bedrag van € 10.000. Het afschrift van de verzekeringspolis kan bij het Advocatenkantoor LAMON LAW worden bekomen.
 • Het advocatenkantoor LAMON LAW stort alle bedragen die voor de cliënt worden ontvangen binnen de kortst mogelijke tijd door aan de cliënt. Indien het bedrag niet onmiddellijk kan worden doorgestort, wordt de cliënt bij ontvangst van het bedrag hiervan verwittigd en wordt de cliënt tevens geïnformeerd van de reden waarom het bedrag niet onmiddellijk kan worden doorgestort. Het advocatenkantoor LAMON LAW is gerechtigd op de bedragen die worden ontvangen voor rekening van de cliënt die sommen in te houden die dienen ter dekking van openstaande kosten- en ereloonstaten. Wanneer dit wordt toegepast, wordt de cliënt hiervan onmiddellijk schriftelijk verwittigd.
Contacteer ons
LAMON LAW - LEGAL ADVICE WITH A PERSONAL TOUCH
manage cookies