Nieuws

De deontologische gevolgen van het faillissement van een advocaat

December 14, 2021

Door de wet van11 augustus 2017 werd Boek XX ingevoegd in het Wetboek van economisch recht,waarbij ook het toepassingsgebied van het insolventierecht werd verruimd. Alsgevolg daarvan kunnen beoefenaars van een vrij beroep vanaf de inwerkingtredingvan de wet op l mei 2018 door de ondernemingsrechtbank worden failliet verklaard.

De beoefenaar vaneen vrij beroep wordt gedefinieerd in artikel 1.1, 14° WER als: "elkeonderneming wiers activiteit er hoofdzakelijk in bestaat om, op onafhankelijkewijze en onder eigen verantwoordelijkheid, intellectuele prestaties teverrichten waarvoor een voorafgaande opleiding en een permanente vorming isvereist en die onderworpen is aan een plichtenleer waarvan de naleving door ofkrachtens een door de wet aangeduide tuchtrechtelijke instelling kan wordenafgedwongen".

Omwille van deeigenheid van de beoefenaars van vrije beroepen (onder meer het specifiekeberoepsgeheim en het principe van de vrije keuze van de cliënt/patiënt)voorziet artikel XX. l, § 1 in fine WER dat voor hen bij koninklijk besluitafwijkende regels worden bepaald. Het KB van 26 april 2018 werkt die specifiekeregels verder uit.

Download de volledige tekst hier (pdf).

manage cookies